Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen, producten en diensten van Maxime van Amersfoort op www.maxime-art.nl. Deze voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Maxime van Amersfoort behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. U plaatst een bestelling door een akkoord te geven op de offerte of prijsopgave en in overleg is het mogelijk dat u een aanbetaling dient te betalen als akkoord.
1.3 Tenzijn schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Maxime van Amersfoort erkend.
1.4 Maxime van Amersfoort garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
2 Levering
2.1 Levering vindt plaats na het controleren van de overboeking/betaling. Controle van de voorraad geschied op het moment van aanvraag.
2.2 Levering wordt door Maxime van Amersfoort gegarandeerd van zorg.
2.3 Kosten van de levering zijn ten aller tijden voor de klant, mits Maxime van Amersfoort anders bepaald.
2.4 U dient zich te houden aan de vooraf besproken betaaltermijn(en).
2.5 Aan de leveringsplicht van Maxime van Amersfoort zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Maxime van Amersfoort aangeleverde producten aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis komt de leveringsplicht te liggen bij de gekozen leverancier.
3 Prijzen
3.1 De prijzen op www.maxime-art.nl zijn een indicatie. Persoonlijke aanbiedingen, veelkoop, verzendkosten of specialisatiekosten zijn hier niet in begrepen.
3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd.
3.3 Alle prijzen op www.maxime-art.nl zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen hiervan neemt u persoonlijk contact met Maxime van Amerfoort op.
3.4 Alle prijzen op de website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4 Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomsting de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze terwijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Maxime van Amersfoort heeft teruggezonden, is de koop een feit. Alvorens het retourzenden van het desbetreffende product dient u schriftlijk contact op genomen te hebben met Maxime van Amersfoort. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bevoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van het product dient te geschiede in de originele onbeschadigde verpakking (inclusief assessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
Indien het product is gebruikt door de afnemen, bezwaard of op enige wijze beschadigd is geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Maxime van Amersfoort er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzendng, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-goederen die specifiek voor de consument zijn vervaardigd. Zoals maatwerk of speciaal bij andere leverancier bestelde producten.
5 Gegevensbeheer
5.1 Als u een bestelling plaatst bij Maxime van Amersfoort, zal zij uw gegevens vragen voor het afwikkelen van de koop.
5.2 Maxime van Amersfoort zal uw privacy in acht nemen en uw gegevens niet verkopen aan derden.
5.3 Uw gegevens worden ook opgenomen in het klantenbestand van Maxime van Amersfoort en haar nieuwsbrief.
6 Garantie
6.1 Maxime van Amersfoort garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals passend en realistisch is het specifieke product. Maxime van Amersfoort zal u bij uw aankoop informeren over de garantie van het specifieke product.
6.2 Maxime van Amersfoort is niet verantwoordelijk voor uw omgang met het product. Ze is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het begruik of toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddelijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet ontvangen is, dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Maxime van Amersfoort) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Maxime van Amersfoort. Terugzending van de zaken dient te geschieden zoals omschreven in 4.1 van dit document.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Maxime van Amersfoort gegrond worden bevonden, zal Maxime van Amersfoort naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Maxime van Amersfoort en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Maxime van Amersfoort) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Maxime van Amersfoort gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Maxime van Amersfoort voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevervoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirect schade of gevolgshcade of schade wegens gedergde winst.
6.5 Deze garantie geldt niet indien:
-de afnemer in gebreke is gebleken.
-de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken
-de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Maxime van Amersfoort en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.
-de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
7 Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is gemeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Maxime van Amersfoort zich het recht voor de aanbieding binnen het termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondiale toezeggingen verbinden Maxime van Amersfoort slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Maxime van Amersfoort gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8 Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Maxime van Amersfoort en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door haar op haalbaarheid is behoordeel.
8.2 Maxime van Amersfoort behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarden dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
9 Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, etc oa gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeedingen van etiketten etc op www.maxime-art.nl zijn een indicatie van het desbetreffende werk. Zij vormgen in geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
10 Overmacht
10.1 Maxime van Amersfoort is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen, wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in aanvoer, ziekte, gebreken in hulp- of transprotmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Maxime van Amersfoort behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigs de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Maxime van Amersfoort gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Als Maxime van Amersfoort bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
11 Aansprakelijkheid
11.1 Maxime van Amersfoort is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.
12 Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Maxime van Amersfoort aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Maxime van Amersfoort zolang de afnemer de vorderingen van Maxime van Amersfoort uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Maxime van Amersfoort wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Maxime van Amersfoort geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Maxime van Amersfoort of een door Maxime van Amersfoort aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Maxime van Amersfoort haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Maxime van Amersfoort zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Maxime van Amersfoort, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Maxime van Amersfoort er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Start the conversation